Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1980-1985     

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0009  
Wiringherlant 2
Regionale-geschiedenis -- 693 brem           (1980)    [Bremer, J.T.]
De geschiedenis over het ontstaan van Wieringen
Pirola;   (ZCBS: 0462)
 

2. Boeknummer: 0027  
Spectrumatlas van Nederlandse dorpen
Topografie           (1983)   
Spectrum;   (ZCBS: 0109)
 

3. Boeknummer: 0211  
Vijftig jaar Wieringermeer
Regionale-geschiedenis           (1980)    [Terpstra, Pieter]
Met dank aan alle personen, bedrijven en instanties die hun bijdrage hebben geleverd aan de tot standkoming van deze uitgave.
De Zwart-wit foto's in dit boek zijn voor een groot deel afkomstig uit de archieven van de Gemeente Wieringermeer en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven BV, Groningen;  (ZCBS: 1226)
 

4. Boeknummer: 0234  
Weerom?
West Friesland           (1985)    [Laren-Zwuup, Nel van ; Haan, Siem de]
Een bundel 'roimpies, versies en gedichies' in het Westfries dialect! Een unieke uitgave, geschreven door Nel van Laren-Zwuup uit Wijdenes en Siem de Haan uit Heerhugowaard. In oostelijk en westelijk dialect richten zij zich tot zowel het oudere als het jongere publiek. De auteurs willen hiermee aantonen dat hun streektaal ook in deze tijd geschikt is om te gebruiken voor zowel humoristische als gevoeliger teksten. Uit de wijze waarop zij hun onderwerpen behandelen, blijkt hun verknochtheid aan de Westfriese mens en zijn taalgebruik. Dc bundel werd zeer fraai geïllustreerd door de kenner bij uitstek van dit gebied, Hilco Visser.
West Friesland;   (ZCBS: 1082)
 

5. Boeknummer: 0264  
Op Goede Gronden - 150 jaar bestaan van het kadaster
          (1982)    [Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ; Dienst van Kadaster en de Openbare registers]
EEN BUNDEL OPSTELLEN TER GELEGENHEID VAN HET 150-JARIG BESTAAN VAN DE DIENST VAN HET KADASTER EN DE OPENBARE REGISTERS
Het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers valt in een belangwekkende periode. Een Dienst die zich nauw verbonden weet met het rechtsverkeer in onroerend goed kan nauwelijks een beter moment treffen om een jubileum te vieren. De huidige ontwikkelingen rond de informatie over onroerend goed leiden immers tot een enorme uitdaging voor de nu 150-jarige Dienst. Ten eerste zal de eigendomsregistratie de werkzaamheden voorshands blijven beheersen, hoewel het element 'gebruik' hierbij steeds meer naar voren komt. Voorts biedt het toenemende belang van informatie omtrent onroerend goed voor onder meer bestuurlijke doeleinden belangrijk nieuwe perspectieven voor de activiteiten van de jubilerende Dienst. Het is dan ook verheugend dat 'Op goede gronden' het 150-jarig bestaan mede markeert. Op goede gronden: een bundel opstellen bijeengebracht op initiatief van (oud-) Kadastermensen. Een volledige en systematische behandeling van het takenveld toen en straks heeft niet in de bedoeling gelegen. Alle opstellen hebben echter als onderlinge verbinding één of meer activiteiten van de Dienst. Een feestelijk karakter krijgt dit boek daar waar de Dienst in de verschillende provincies in poëzie is vertolkt. Onroerend goed vormt in onze samenleving een steeds intensiever te gebruiken en te beschrijven goed. Het is op goede gronden dat wij bij het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers dit boek aan de samenleving aanbieden. Immers met een goed functionerend Kadaster kan worden gewaarborgd dat een ieder zich ter zake van onroerend goed immer kop goede gronden' bevindt.

Staatsuitgeverij;   (ZCBS: 0592)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 april 2015