Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Karsten, Dr. G.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0265  
NoordHollandse Plaatsnamen
Regionale-geschiedenis           (1951)    [Karsten, Dr. G.]
EEN WOORD VOORAF.
Wie zich met de studie van plaatsnamen bezighoudt, is te vergelijken met een puzzelaar. Immers vele plaatsnamen zijn even zovele puzzles. Nu eens heeft men de puzzle vrij spoedig opgelost, dan weer zoekt men dagen en dagen tevergeefs naar de oplossing. Maar altijd blijft het een spannende bezigheid. En ik kan me volkomen verenigen met hetgeen A. Helbok schrijft, nl.: „Die Ortsnamen geben dauernd Anlasz zu Fragen und zu Deutungen, und wer sich einmal auf ihr Gebiet gewagt hat, wird von dem reizvollen Stoffe nicht mehr losgelassen".1) Aanvankelijk had ik het plan alleen de namen der Noordhollandse gemeenten te verklaren met de bij elke gemeente behorende dorpen en buurtschappen, zoals deze vermeld zijn in het Jaarboekje voor de Provincie Noord-Holland. Hoe meer ik me echter in deze stof verdiepte, hoe meer ik ook in aanraking kwam met allerlei interessante veldnamen, bosnamen en waternamen in deze provincie. En zo is het werk dan geworden tot wat het thans is. Na een hoofdstuk over de ontwikkeling der toponymie in ons vaderland en een algemeen oriënterend hoofdstuk over de betekenis van de Noord hollandse plaatsnamen voor de kennis van de aardrijkskunde, van de geschiedenis en de taalkunde van dit gewest, volgen dan de hoofdstukken over de Noordhollandse Plaatsnamen. Veldnamen, Bosnamen en Waternamen. Men mene echter niet, dat hier van enige volledigheid sprake is. Ik zou eerder zeggen, dit werk dient zich slechts aan als een bescheiden begin, waarop — naar ik hoop — kan worden voortgebouwd. Men mene evenmin, dat ik alle plaatsnaam-puzzles heb kunnen oplossen. De aandachtige lezer zal meermalen de bepalingen „wellicht", „waarschijnlijk" en soortgelijke ontmoeten, een bewijs, dat ik niet geheel zeker ben van mijn zaak. Toch heb ik er de voorkeur aan gegeven in de meeste gevallen een bepaalde mening te uiten boven het al te gemakkelijke „non liquet". Bij deze studie van de Noordhollandse Plaatsnamen heb ik de medewerking ondervonden van vele Noordhollandse ingezetenen. Burgemeesters, gemeente-secretarissen, lezers en lezeressen van De Speelwagen e.a. zonden mij desgevraagd gaarne hun inlichtingen. Het is mij niet mogelijk hen allen met name te noemen, doch zij kunnen verzekerd zijn van mijn oprechte erkentelijkheid. Een uitzondering evenwel moet ik hier maken voor de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam en voor dr. M. Schönfeld te Hilversum. De Commissie voor Naamkunde heeft mij in de gelegenheid gesteld allerlei stukken op het bureau te raadplegen, hetgeen de inhoud van mijn werk zeer ten goede is gekomen. Hiervoor ben ik de Commissie dan ook zeer dankbaar. De grootste dank evenwel ben ik aan Schönfeld verschuldigd. Toen ik mijn werk gereed had. heb ik hem verzocht of hij de copie critisch wilde doorlezen, overtuigd als ik was dat niemand in Nederland van deze dingen beter op de hoogte is dan juist hij. Schönfeld verklaarde zich aanstonds hiertoe bereid. En toen hij enige weken later zijn op- en aan- merkingen gereed had, heb ik het genoegen gehad te zijnen huize allerlei problemen met hem te bespreken, hetgeen voor mijn werk van onschatbare waarde is geweest. Ten slotte nog dit. Ik ben een geboren en getogen Noordhollander. De provincie Noord-Holland met zijn prachtig polderland, zijn heerlijke duinstreek, het liefelijke Gooi en ten laatste maar niet het minst het onvolprezen Amsterdam, is mij zeer lief. Moge ook dit werk evenals Het Dialect van Drechterland hiervan blijvend getuigen.
Amsterdam, de 10e van Zomermaand 1951.
DE SCHRIJVER.
1) Zie Die Ortsnamen im Deutschen (1939), blz. 7.

Jacob van Campen - Amsterdam;   (ZCBS: 0786)
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 september 2014