Boeken Beheer Systeem Historische Vereniging Wieringen
 → 
 →  [Boeknummer 0239]
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0239
 
Titel : Rapport van de Waddenzeecommissie
Auteur(s) : Commissie van Ministerie van Verkeer en Waterstaat ;Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Verschijningsdatum : 22 september 1970
Beschrijving : SAMENVATTING
Reeds eeuwenlang verdedigt Nederland zich tegen de zee. De ligging beneden de zeespiegel van grote delen van het land maakt dit noodzakelijk. Behalve veiligheid is ook het vergroten van de hoeveelheid landbouwgebied een belangrijke doelstelling geweest bij het tot stand brengen van dijken, sluizen en inpolderingen. Het meest bekend is wel de aanleg van de 32 km lange, in 1932 gereedgekomen afsluitdijk tussen de provincie Noord-Holland en de provincie Friesland en daarna van de verschillende polders achter deze dijk. Naar aanleiding van de rampzalige stormvloed in 1953 is besloten de grote zeegaten in het zuidwesten van Nederland af te sluiten. Bet is begrijpelijk dat voor het verkrijgen van een grotere veiligheid en meer land ook plannen zijn gemaakt voor het indijken van de Waddenzee. De Waddenzee is een kustzee tussen de Nederlandse Waddeneilanden en het vasteland van drie provincies in het noorden van Nederland, namelijk Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het bijzondere van deze kustzee is dat bij gemiddeld laagwater de helft van de bodem droogvalt. Sinds het midden van de vorige eeuw zijn plannen gemaakt voor het indijken van die Waddenzee, aanvankelijk in samenhang met inpolderingen in de Zuiderzee, later, na 1932, ook voor de Waddenzee afzonderlijk. Behalve plannen, die een indijking van vrijwel de gehele Waddenzee beoogden, ter grootte van 2400 km , zijn er ook plannen die slechts gericht waren op drooglegging van gedeelten van de Waddenzee. Na de aanneming van de Deltawet in 1958 nam de belangstelling voor inpolderingen in de Waddenzee toe. Ook in andere opzichten nam de belangstelling voor de Waddenzee sterk toe, onder andere in verband met de winning van delfstoffen (olie en aardgas), het recreatieve gebruik (varen, vissen en wadlopen) , de ontwikkeling van haven- en industrievestiging (Eemsha- ven. Den Helder), de natuurstudie en het natuurbehoud. De bemoeienissen van provincies en gemeenten met het gebied namen toe en op het niveau van de Rijksoverheid kregen steeds meer ministeries met de Waddenzee te maken. In de loop van de tijd zijn steeds meer belangen bij de af- weging van de plannen betrokken geworden. In het algemeen kan gesteld worden, dat de sterk toegenomen belangstelling voor de Waddenzee in verschillend opzicht, zich ook in de diverse plannen heeft weerspiegeld, evenals in de bezwaren, die daar tegen werden aangevoerd.Het groeiende inzicht, dat de Waddenzeeproblematiek in zijn totaliteit niet door partiŽle beleidsbeslissingen op korte termijn kan worden opgelost, leidde er toe, dat de Regering besloot, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat met de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een breed samengestelde commissie zouden instellen voor een diepgaand en gecoŲrdineerd onderzoek naar alle aspecten, verbonden aan een eventuele gehele of gedeeltelijke indijking van de Waddenzee (1.1.). De commissie werd op 4 maart 1970 geÔnstalleerd en bestond uit een hoofdcommissie van 22 leden en 4 werkgroepen. In de hoofdcommissie hadden in hoofdzaak vertegenwoordigers zitting van be- leidvoerende organen, namelijk 13 hoge ambtenaren van een negental ministeries en 3 vertegenwoordigers van de aan de Waddenzee grenzende provincies. Voorts werden 6 leden op grond van hun speciale deskundigheid benoemd.
 
Medium : Boek
Index :
Hfdst
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.S.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.
2.5.10.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
Titel
Instelling en werkwijze van de Waddenzeecommissie
Overzicht van de feiten, die geleid hebben tot de instelling van de commissie
Instelling en taakomschrijving
Begrenzing van het werkterrein
Gevolgde werkwijze
Het Waddenzeegebied en zijn ontwikkelingen
Inleiding
Wordingsgeschiedenis
Natuurlijke ontwikkeling
Menselijk ingrijpen
Water, bodem, lucht
Waterbeweging en boderareliŽf
Klimaat
Levende natuur
Plantenwereld
Dierenwereld
Het gebruik door de mens
Bevolking: voorzieningenpeil en groei
Visserij
Verkeer en vervoer
Agrarisch gebruik
Openluchtrecreatie en toerisme
Industrialisatie
Opsporing en winning van delfstoffen
Waterlozing en waterkwaliteit
Defensie
Wetenschappen
Nationale en internationale waardering van het gebied
Nationale waardering
Internationale waardering
Bestuur en beheer van het Waddenzeegebied
Mogelijke indijkingen in de Waddenzee
Inleiding
Integrale indijkingen
PartiŽle indijkingen
Keuze van nader te onderzoeken plannen
Integrale of partiŽle indijkingen
Criteria voor partiŽle indijkingen
Keuze van partiŽle indijkingen
Samenvatting
Schetsplannen van een aantal gekozen mogelijkheden
Inleiding
Problematiek van de inrichting
Onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen
Mogelijke bestemmingen
Van invloed zijnde omstandigheden
Het Lauwerszeegebied
Schetsplannen voor een ingedijkt Balgzand-Breehorngebied
Gevolgde werkwijze
Topografie
Bodemgesteldheid
Bodemgeschiktheid
Schetsplan 1
Schetsplan 2
Enkele gevolgen
Schetsplannen voor een ingedijkt Amelander Wad afzonderlijk en met een deel van het Terschellinger Wad
Gevolgde werkwijze
Topografie
Bodemgesteldheid
Bodemgeschiktheid
Schetsplan 1
Schetsplan 2
Schetsplan 3
Enkele gevolgen
Enige opmerkingen over de bestemmingen voor een integraal ingedijkte Waddenzee
Gevolgde werkwijze
Bestemmingen
Enkele gevolgen
Afweging van de voor- en nadelen van de plannen
Beginselen van de toegepaste kosten/baten-analyse
Inleiding
De in aanmerking genomen effecten
Uitzonderingen
Beoordelingscriteria en de invloed van het tijdselement
Algemene maatstaf imponderabilia
Het beoordelingscriterium
Het tijdselement in de kosten/baten-analyse
Methodiek van de kosten/baten-analyse
Methodiek van de analyse in geval van een -zeer lange termijn- integraal indijkingsproject
Methodiek van de analyse in geval van -lange termijn- partiŽle indijkingsprojecten
Schaduwprojeeten
Enige aantekeningen betreffende de waarde van ingedijkte grond in het Waddenzeegebied
De resultaten van de uitgevoerde kosten/baten-analyses
Het integrale indijkingsplan
Indijking van het Amelander Wad afzonderlijk en met een deel van het Terschellinger wad
Indijking van het Balgzand-Breehorngebied
Beschouwing over de waarde van en de onzekerheid in de analyse
Bestuurlijke problemen
De samenhang van het gebied en de afweging der belangen
Denkbare oplossingen
Bezwaren
Samenvatting en conclusies
Slotbeschouwing en aanbevelingen
Beslissen bij onzekere toekomst
Gekozen uitgangspunten
Conclusies en aanbevelingen
De voor- en nadelen van indijkingen in de Waddenzee
De uitwerking van bepaalde mogelijkheden
De zorg voor een niet- ingedijkte Waddenzee
Blz
7
7
9
12
14
17
17
18
18
22
28
28
38
43
43
50
67
67
76
84
87
90
103
107
117
124
126
131
132
134
141
146
146
146
153
157
157
158
159
161
163
163
163
163
165
167
168
171
171
172
172
173
174
177
179
181
181
182
183
184
185
187
190
192
196
196
200
201
205
205
205
207
209
209
209
210
212
219
219
220
224
225
227
227
233
248
263
265
265
266
267
269
271
271
273
275
275
277
283
Taal/Dialect : Nederlands
Genre : Onderzoeksrapport
Boekcode :
Uitgever :
Aantal pagina's :
Technische realisatie :
Themanummer Op de HÚÚgte :
ISBN :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 september 2014